தமிழ் புளிப்பாகு யின் அர்த்தம்

புளிப்பாகு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கொட்டை எடுத்த புளியைத் திரட்டி உருவாக்கும் உருண்டை.