தமிழ் புவியீர்ப்பு விசை யின் அர்த்தம்

புவியீர்ப்பு விசை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    (பொருள்களை) தன் மையத்தை நோக்கி இழுக்கும் பூமியின் திறன்.