தமிழ் பூக்குடலை யின் அர்த்தம்

பூக்குடலை

பெயர்ச்சொல்