தமிழ் பூச்சிகாட்டு யின் அர்த்தம்

பூச்சிகாட்டு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு