தமிழ் பூச்சியியல் யின் அர்த்தம்

பூச்சியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூச்சி இனங்களைப் பற்றி விளக்கும் ஒரு அறிவியல் துறை.