தமிழ் பூஞ்சக்காளான் யின் அர்த்தம்

பூஞ்சக்காளான்

பெயர்ச்சொல்