தமிழ் பூஞ்சைக்காளான் யின் அர்த்தம்

பூஞ்சைக்காளான்

பெயர்ச்சொல்