தமிழ் பூட்டூசி யின் அர்த்தம்

பூட்டூசி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பெண்கள் சட்டையில் குத்திக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் ஊக்கு.