தமிழ் பூப்படை யின் அர்த்தம்

பூப்படை

வினைச்சொல்

  • 1

    (பெண்) வயதுக்கு வருதல்; பருவமடைதல்.