தமிழ் பூப்படை யின் அர்த்தம்

பூப்படை

வினைச்சொல்-அடைய, -அடைந்து

  • 1

    (பெண்) வயதுக்கு வருதல்; பருவமடைதல்.