பூப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பூப்பு1பூப்பு2

பூப்பு1

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (பலன் தரும் தாவரங்கள்) பூத்தல்.

    ‘பூப்பு நன்றாக இருந்தாலும் இந்த வருடம் மாமரம் காய் பிடிக்கவில்லை’

பூப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பூப்பு1பூப்பு2

பூப்பு2

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மாதவிடாய்.