தமிழ் பூப்பெய்து யின் அர்த்தம்

பூப்பெய்து

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு