தமிழ் பூரணகும்ப மரியாதை யின் அர்த்தம்

பூரணகும்ப மரியாதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கோயிலில் முக்கியமானவர்களுக்குத் தரப்படும்) பூரணகும்பத்தோடு கூடிய வரவேற்பு.