தமிழ் பூவை யின் அர்த்தம்

பூவை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெண்.

    ‘அந்த இளம் நடிகரைச் சுற்றிப் பூவையர் கூட்டம்!’