தமிழ் பெண்பால் யின் அர்த்தம்

பெண்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    (ஐம்பால்களுள்) பெண்ணைக் குறிப்பிடுவது.

    ‘‘வந்தாள்’ என்னும் வினைமுற்றில் ‘ள்’ பெண்பால் விகுதி’