தமிழ் பெண்ணுறுப்பு யின் அர்த்தம்

பெண்ணுறுப்பு

பெயர்ச்சொல்