தமிழ் பென்னம் பெரிய யின் அர்த்தம்

பென்னம் பெரிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மிகப் பெரிய.

    ‘பென்னம் பெரிய வீடு’