தமிழ் பெயர்வாங்கு யின் அர்த்தம்

பெயர்வாங்கு

வினைச்சொல்-வாங்க, -வாங்கி