தமிழ் பெயர்வை யின் அர்த்தம்

பெயர்வை

வினைச்சொல்

  • 1

    பெயர் இடுதல்.