தமிழ் பெரிதாக்கு யின் அர்த்தம்

பெரிதாக்கு

வினைச்சொல்