தமிழ் பெரியமனது யின் அர்த்தம்

பெரியமனது

பெயர்ச்சொல்