தமிழ் பெரியமனுஷியாகு யின் அர்த்தம்

பெரியமனுஷியாகு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெண்) பருவமடைதல்.