தமிழ் பெரியவளாகு யின் அர்த்தம்

பெரியவளாகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெண்) பருவமடைதல்.