தமிழ் பெரிய தகப்பன் யின் அர்த்தம்

பெரிய தகப்பன்

பெயர்ச்சொல்