தமிழ் பெரிய வியாழன் யின் அர்த்தம்

பெரிய வியாழன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புனித வாரத்தில் இயேசுவின் இறுதி உணவை நினைவுகூரும் வியாழக்கிழமை.