தமிழ் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை யின் அர்த்தம்

பெரிய வெள்ளிக்கிழமை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புனித வெள்ளி.