தமிழ் பெருக்கல் யின் அர்த்தம்

பெருக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஓர் எண்ணைக் குறிப்பிட்ட எண்ணின் மடங்குக்கு அதிகப்படுத்தும் முறை.