தமிழ் பெருமிதி யின் அர்த்தம்

பெருமிதி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒரு பருவத்தில்) பயிர் செய்வதற்காக நிலத்தில் முதல் முறை மேற்கொள்ளும் உழவு.