தமிழ் பெறுமதி யின் அர்த்தம்

பெறுமதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு