தமிழ் பொட்டணம் யின் அர்த்தம்

பொட்டணம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு