பொட்டை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொட்டை1பொட்டை2

பொட்டை1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

பொட்டை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பொட்டை1பொட்டை2

பொட்டை2

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு (பெரும்பாலும் திட்டும்போது) குருடு.

    ‘உனக்கென்ன கண் பொட்டையா? இப்படி மேலே வந்து விழுகிறாயே?’