தமிழ் பொது ளகரம் யின் அர்த்தம்

பொது ளகரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தமிழ் மொழியில் ‘ழ்’ என்னும் சிறப்பு ழகரத்திலிருந்து வேறுபடும்) ‘ள்’ என்னும் எழுத்து.