தமிழ் பொம்மை ஆட்சி யின் அர்த்தம்

பொம்மை ஆட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் அதிகாரம் எதுவும் இல்லாமல் பிறரால் இயக்கப்பட்டு நடத்தும் ஆட்சி.