தமிழ் பொய் சாட்சியம் யின் அர்த்தம்

பொய் சாட்சியம்

பெயர்ச்சொல்