தமிழ் பொரியுருண்டை யின் அர்த்தம்

பொரியுருண்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொரியை வெல்லப் பாகுடன் சேர்த்து உருண்டையாகப் பிடித்துத் தயாரிக்கப்படும் தின்பண்டம்.