தமிழ் பொருண்மையியல் யின் அர்த்தம்

பொருண்மையியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மொழியில் சொற்கள், தொடர்கள் போன்றவற்றின் பொருளைப் பற்றி விளக்கும் துறை.