தமிழ் பொறி பற யின் அர்த்தம்

பொறி பற

வினைச்சொல்பறக்க, பறந்து