தமிழ் பொலி யின் அர்த்தம்

பொலி

வினைச்சொல்பொலிய, பொலிந்து

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (குறிப்பிடப்படுவது ஒன்றில் அல்லது ஒருவரிடத்தில்) நிறைந்து விளங்குதல்.

  ‘உங்களுக்குச் செல்வம் பொலியட்டும்!’

தமிழ் பொலி யின் அர்த்தம்

பொலி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
 • 1

  வட்டார வழக்கு (களத்தில்) நெல்லைத் தூற்றும்போது நீளவாக்கில் உருவாகும் குவியல்.

 • 2

  வட்டார வழக்கு விளைச்சலின் அளவு.