தமிழ் பொலிகாளை யின் அர்த்தம்

பொலிகாளை

பெயர்ச்சொல்