தமிழ் பேச்சாளி யின் அர்த்தம்

பேச்சாளி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு