தமிழ் பேச்சுக்கால் யின் அர்த்தம்

பேச்சுக்கால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திருமணப் பேச்சு.

    ‘அவளுக்குப் பேச்சுக்கால் தொடங்கியதாம்’