தமிழ் பேசிவைத்தது மாதிரி யின் அர்த்தம்

பேசிவைத்தது மாதிரி

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சொல்லிவைத்தாற்போல.