தமிழ் பேட்டி எடு யின் அர்த்தம்

பேட்டி எடு

வினைச்சொல்எடுக்க, எடுத்து