தமிழ் பேய்ச்சி யின் அர்த்தம்

பேய்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பைத்தியம் பிடித்தவள்.