பேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பேர்1பேர்2பேர்3பேர்4பேர்5

பேர்1

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

பேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பேர்1பேர்2பேர்3பேர்4பேர்5

பேர்2

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

பேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பேர்1பேர்2பேர்3பேர்4பேர்5

பேர்3

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

பேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பேர்1பேர்2பேர்3பேர்4பேர்5

பேர்4

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பன்மையில்) ஆள்; நபர்.

  ‘இந்தப் படகில் முப்பது பேர் பயணம் செய்யலாம்’
  ‘புத்தக விமர்சனக் கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த அத்தனை பேரையும் எனக்குத் தெரியும்’

பேர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பேர்1பேர்2பேர்3பேர்4பேர்5

பேர்5

பெயரடை

 • 1

  (பெரும்பாலும் உயிரெழுத்தில் துவங்கும் சொல்லுக்கு முன் வரும்போது) பெரிய; பெரும்.

  ‘பேராபத்து’
  ‘பேரார்வம்’
  ‘பேரழகி’
  ‘பேரமைதி’
  ‘பேரிரைச்சல்’