தமிழ் போட்டிபோடு யின் அர்த்தம்

போட்டிபோடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு