தமிழ் போதைமருந்து யின் அர்த்தம்

போதைமருந்து

பெயர்ச்சொல்