தமிழ் போஷணை யின் அர்த்தம்

போஷணை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பராமரிப்பு.

    ‘நோயாளிக்குப் போஷணை தேவை’