தமிழ் பொய்கை யின் அர்த்தம்

பொய்கை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (இயற்கையாக அமைந்த) குளம்.