தமிழ் மகன் வயிற்று யின் அர்த்தம்

மகன் வயிற்று

பெயரடை

  • 1

    (பேரன், பேத்திகளைக் குறித்து வரும்போது) மகன் மூலம் பிறந்த.

    ‘இது என் மகன் வயிற்றுப் பேத்தி’
    ‘நாளை என் மகன் வயிற்றுப் பேரனுக்குத் திருமணம்’