தமிழ் மங்கை யின் அர்த்தம்

மங்கை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பொதுவாக) பெண்; (குறிப்பாக) பருவப் பெண்.

    ‘மங்கையர் திலகம்’
    ‘மங்கையருக்கான அழகு சாதனங்கள்’